Bokgoni bja Basadi

eBook ISBN:
9781431046614  
Language:
Sepedi/N-Sotho 
Published Date:
2015 
Publisher:
Macmillan South Africa 
Format:
Print, PDF 
Print Price:
R 102.95
eBook Price:
R 85.95
Bokgoni bja Basadi ke tiragatšo ye e lego mabapi le banyalani ba ba bego ba phela ka lethabo. Lethabo leo le ile la fela morago ga gore monna a thome go šoma bjalo ka Polokwane, a se sa robala gae ka mehla. Yena o ile a se sa hlokomela lapa la gagwe nakong ya ge a be a šoma toropongkgolo yeo. Tiragatšo ye e kgethetšwe barutwana ba mphato wa 11 ke ba Kgoro ya Thuto ya Motheo, yona e obamela dinyakwa ka moka tša Setatamente sa Pholisi ya Lenaneothuto le Kelo (SEPHOLEKE) le dinyakwa tša ditlhahlobo tša Mphato wa 11 tša Sepedi Leleme la Gae.