Lengwalo

eBook ISBN:
9781431046713  
Language:
Sepedi/N-Sotho 
Published Date:
2015 
Publisher:
Macmillan South Africa 
Format:
PDF 
eBook Price:
R 85.95
Lengwalo ke paditseka yeo e lego mabapi le polao ya go makatša. Bagononelwa polaong ye ke moanegwathwadi e lego Letshela le mosadi wa mogwera wa gagwe. Paditseka ye e kgethetšwe barutwana ba mphato wa 10 ke ba Kgoro ya Th uto ya Motheo, yona e obamela dinyakwa ka moka tša Setatamente sa Pholisi ya Lenaneothuto le Kelo (SEPHOLEKE) le dinyakwa tša ditlhahlobo tša Mphato wa 10 tša Sepedi Leleme la Gae.