Melodi ya Poko

eBook ISBN:
9781431046652  
Language:
Setswana 
Published Date:
2015 
Publisher:
Macmillan South Africa 
Format:
Print, PDF 
Print Price:
R 123.95
eBook Price:
R 103.95
Melodi ya Poko ke kgoboko ya poko e ntšhwa e e tlhagafatsang, e kwadilwe ke baboki ba ba farologaneng ba mo nageng ka bophara mme ba tsweletsa dipaka le ditaele tsa botshwantshi tse di farologaneng. Kgoboko e, e tlhophetswe barutwana ba Mophato wa 12 ke Lefapha la Thuto mme e latela ditlhokego tsotlhe tsa Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo ya Setswana Puo ya Gae Mophato wa 12.