Mohaladitwe wa Dithota

eBook ISBN:
9781431046720  
Language:
Sesotho 
Published Date:
2015 
Publisher:
Macmillan South Africa 
Format:
PDF 
eBook Price:
R 85.95
Mohaladitwe wa Dithota ke pale e buang ka ho sebetsa ka thata, ka lerato, mona kapa lefufa, ho etsa dintho ka tsela e nepahetseng le ka bohlokwa ba metswalle. Padi ena e kgethilwe ke Lefapha la Th uto ya Motheo bakeng sa ho balwa Kereiting ya 10, mme e hlelletse ditlhoko tsohle tsa Setatemente sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso tse hlokwang bakeng sa Ditlhahlobo tsa Kereiti ya 10 tsa Sesotho Puo ya Lapeng.