Ubonakele

eBook ISBN:
9781431046706  
Language:
IsiNdebele 
Published Date:
2015 
Publisher:
Macmillan South Africa 
Format:
PDF 
eBook Price:
R 113.95
UBonakele yinovela emayelana nokusebenza ngokuzimisela nokubekezela. UBonakele okunguye umlingisi oyikutana, ubehlunguphazwa mfazi omncani kayise. UBonakele wabona kungcono aziphe inarha ayokufuna ipilo engcono. Inovela le yakhethwa ngebomNyango wezeFundo esiSekelo bona iyokufundwa kwaGreyidi 12, begodu ihlangabezana neemfuneko zoke zesiTatimende somTh etho-Kambiso weKharikhyulamu nokuHlola (i-CAPS) ezimayelana nesiNdebele iLimi leKhaya leenhlahlubo zeGreyidi-12.