Isisombululo Sethu IsiXhosa Ibanga 12 Incwadi Yomfundi

JN Mdekazi
eBook ISBN:
9781431024247  
Language:
IsiXhosa 
Published Date:
2013 
Publisher:
Macmillan South Africa 
Format:
PDF, Print 
Print Price:
R 149.95
eBook Price:
R 124.95
Isisombululo sethu isiXhosa uLwimi lwaseKhaya iphuhliselwe ukuxhasa isiqulatho (ulwazi, imiba nezakhono zobuchule) esiqulethwe kwiNgxelo yeKharityhulamu yeSizwe (National Curriculum Statement - NCS), njengoko sicwangcisiwe kwiNkcazelo yePolisi yeKharityhulam nokuHlola (Curriculum and Assessment Policy Statement-CAPS) yesiXhosa Ulwimi Lwasekhaya.

Isisombululo sethu isiXhosa uLwimi lwaseKhaya iphuhliselwe ukuxhasa isiqulatho (ulwazi, imiba nezakhono zobuchule) esiqulethwe kwiNgxelo yeKharityhulamu yeSizwe (National Curriculum Statement - NCS), njengoko sicwangcisiwe kwiNkcazelo yePolisi yeKharityhulam nokuHlola (Curriculum and Assessment Policy  Statement-CAPS) yesiXhosa Ulwimi Lwasekhaya.

Isisombululo sethu isiXhosa uLwimi lwaseKhaya Incwadi Yomfundi icwangciselwe ukuxhasa ukufundisa nokufunda eklasini yeLwimi Lwasekhaya ngokunika zonke 

izifundo ezifanele ukufundiswa nokwenziwa eklasini kwisifundo ngasinye semizuzu ephakathi kwama30-120. Kwisifundo ngasinye abafundi baya:
• kufumanisa asebekwazi ngesihloko
• kufunda iinyaniso ezintsha ngesihloko
• kuziqhelanisa ngokusebenzisa ulwazi olutsha, imiba nezakhono zobuchule abazifunde kwisifundo.

Ukongeza, abafundi banikwe:
• eminye imisebenzi enokonziwa ekhaya
• imisebenzi eyongezelelweyo encedisana nomfundi ofumana ubunzima kunye
• nalowo ofuna ukutyebisa ulwazi lwakhe.
• isishwankathelo somsebenzi ubusenziwa. Singanomsebenzi weveki nganye nangaphezulu.

Isisombululo sethu isiXhosa uLwimi lwaseKhaya Incwadi Yomfundi ixhaswa
• Isikhokelo Sikatitshala

Esi sifundo sinako konke okudingwa ngutitshala nabafundi ukuze bachane isiXhosa kwibanga 12. Isisombululo sethu isiXhosa ulwimi Lwasekhaya: isisombululo esipheleleyo saseklasini!

Preview